ജനാധിപത്യ-മതേതരത്വ മൂല്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ കത്തോലിക്കാസഭ രാഷ്ട്രീയത്തിലിടപെടുമെന്ന കെ.സി.ബി. സി യുടെ നിലപാടിനോട്‌ താങ്കള്‍ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

 

Views: 142

Reply to This

Replies to This NEWS

YOU TREAT OTHERS RIGHT,THEY WILL TREAT OTHERS TOO... EVERY ONE THINKS DIFFERENTLY..May God Bless You JAIN

ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ

സ്നേഹത്തോടെ

ജയിന്‍

thomas(tomy)plackiyil said:

YOU TREAT OTHERS RIGHT,THEY WILL TREAT OTHERS TOO... EVERY ONE THINKS DIFFERENTLY..May God Bless You JAIN

ജനാധിപത്യ-മതേതരത്വ മൂല്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ കത്തോലിക്കാസഭ രാഷ്ട്രീയത്തിലിടപെടുമെന്ന കെ.സി.ബി. സി യുടെ നിലപാടിനോട്‌ ഞാന്‍ യോജിക്കുന്നു.....കത്തോലിക്കാസഭ ഇടപെടുന്നതില്‍ എന്തെ തെറ്റെ.....കത്തോലിക്കാ സഭ എന്നുപറയുന്നത്തെ ഒരു മെത്രാന്‍ ഒരു വികാരി ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ഇതില്‍ ഒന്നും ഒതുങ്ങി നില്‍ക്കുന്നതല്ല ഒരു വലിയ സമൂഹമാണ്...ഇ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിനു രാഷ്ട്ര സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടാന്‍ അവകാശമുണ്ട്


താങ്കള്‍ എഴുതിയത് വളരെ ശരിയാണ്. അഭിനന്ദനങള്‍.  ജയിന്‍
എഴുത്തുകാരി said:

ജനാധിപത്യ-മതേതരത്വ മൂല്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ കത്തോലിക്കാസഭ രാഷ്ട്രീയത്തിലിടപെടുമെന്ന കെ.സി.ബി. സി യുടെ നിലപാടിനോട്‌ ഞാന്‍ യോജിക്കുന്നു.....കത്തോലിക്കാസഭ ഇടപെടുന്നതില്‍ എന്തെ തെറ്റെ.....കത്തോലിക്കാ സഭ എന്നുപറയുന്നത്തെ ഒരു മെത്രാന്‍ ഒരു വികാരി ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ഇതില്‍ ഒന്നും ഒതുങ്ങി നില്‍ക്കുന്നതല്ല ഒരു വലിയ സമൂഹമാണ്...ഇ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിനു രാഷ്ട്ര സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടാന്‍ അവകാശമുണ്ട്

YOU RIGHT എഴുത്തുകാരി


ABSOLUTELY CORRECT,
എഴുത്തുകാരി said:

ജനാധിപത്യ-മതേതരത്വ മൂല്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ കത്തോലിക്കാസഭ രാഷ്ട്രീയത്തിലിടപെടുമെന്ന കെ.സി.ബി. സി യുടെ നിലപാടിനോട്‌ ഞാന്‍ യോജിക്കുന്നു.....കത്തോലിക്കാസഭ ഇടപെടുന്നതില്‍ എന്തെ തെറ്റെ.....കത്തോലിക്കാ സഭ എന്നുപറയുന്നത്തെ ഒരു മെത്രാന്‍ ഒരു വികാരി ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ഇതില്‍ ഒന്നും ഒതുങ്ങി നില്‍ക്കുന്നതല്ല ഒരു വലിയ സമൂഹമാണ്...ഇ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിനു രാഷ്ട്ര സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടാന്‍ അവകാശമുണ്ട്

Church and politics are two different entity. Christian churches want to be in politics but they don't want Hindus or Muslims  being the same. Christian priests are in full dreams of becoming MLA,MP, Ministers and so on. It is called Temple state or Theocracy. Some Jews during the Roman occupation advocated for it. They were priests.The temple was destroyed by Romans and they fled and slowly they creeped into Christianity.Theocracy [theo-crazy] is very primitive, during the beginning of human civilization the Shaman- {the medicine man + black magician} was the social leader.They continued to rule the society. A civilized society must avoid them.

Some countries still have Theocratic governments. This system is not good for a civilized human society.

History is dead unless we learn from it. Jain is trying to lead you to serenity and above all freedom from slavery. A husband and wife living together for years is one of the greatest sacrifice and mystery. An unmarried priest or nun cannot give us good advice unless they have a secret family life.

portfolio of the church is not politics. church should be a leader to promote good deeds. A good person will be a good citizen.

that in turn will give us a good government

dear brothers and sisters please don't fight. Once in a while we get blessed to have good teaches who can lead us to good deeds, please listen to them instead of burning them. those who have ears let them listen and learn


A BIBLE FOR THE NEW MILLENNIUM

VOL-1 GOSPEL OF MARY  in Malayalam

VOL-2 GOSPEL OF THOMAS –in Malayalam

For copies:-  samratpublishers20@gmail.com {  PAVANA}Pallikulam Rd,Thrissur-1

                 http://www.samratpublishers.com. Ph#04872384918 or04873091152

   OR  gracepub@yahoo,com {USA & Canada}web-http://www.malayalambible.us

 

Hallo Mr. Jain, from your comment I get a feeling that you know the details of all these cases.. why do the polices struggle to find out the culprits..they could ask you ..or you could tell them the details.. you have written as you are the eye witness of all these crimes..were you also there when these murders took place?????

Jain Mathew Mundackal said:


ലോകം മുഴുവന്‍ ക്ഷമ ചോദിച്ചു നടക്കുന്നത് ആരാണ്? തട്ടില്‍ മെത്രാനെ ഇത്ര വേഗം മറന്നു പോയോ? കാമുകിയുടെ ആര്‍ത്തവരക്തം അരമനയില്‍ നിന്ന് മാഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ!! അഭയാകേസ്‌ എന്താ തെളിയാതെ കിടക്കുന്നത്? ആലപ്പുഴയിലെ കളര്‍കോടില്‍‍, വേദപാഠക്യാംപിനു പോയ കൊച്ചു സഹോദരി എങ്ങനെ മരിച്ചു? ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ മെത്രാനായി? അച്ചന്മാരായി? ഇതാണോ കത്തോലിക്കാ സഭ? എന്താ ബൈബിളില്‍ മെത്രാന്‍ സ്ഥാനത്തിന്‍റെ യോഗ്യത?

1 Thimothy 3  : 1, Here is a saying that you can rely on: to want to be a presiding elder is to desire a noble task.

2 That is why the presiding elder must have an impeccable character. Husband of one wife, he must be temperate, discreet and courteous, hospitable and a good teacher;

3 not a heavy drinker, nor hot-tempered, but gentle and peaceable, not avaricious,

4 a man who manages his own household well and brings his children up to obey him and be well-behaved:

5 how can any man who does not understand how to manage his own household take care of the Church of God?

6 He should not be a new convert, in case pride should turn his head and he incur the same condemnation as the devil.

7 It is also necessary that he be held in good repute by outsiders, so that he never falls into disrepute and into the devil's trap.

8 Similarly, deacons must be respectable, not double-tongued, moderate in the amount of wine they drink and with no squalid greed for money.

9 They must hold to the mystery of the faith with a clear conscience.

10 They are first to be examined, and admitted to serve as deacons only if there is nothing against them.

11 Similarly, women must be respectable, not gossips, but sober and wholly reliable.

12 Deacons must be husbands of one wife and must be people who manage their children and households well.

13 Those of them who carry out their duties well as deacons will earn a high standing for themselves and an authoritative voice in matters concerning faith in Christ Jesus.


JOLLY GOERGE said:

Totally disagree with the comments given by Br. Jain Mathew,  METHRANMAR LOKAM UPESHICHATHU SABHAYKKUM VISWASIKKUM VENDIYANU, athukondu they have the right to interefere in the social life, /wherever there is correction needed church should raise her prophetic voice.

RSS

© 2018   Created by EDAYAN COMMUNICATIONS.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service