റിയാലിറ്റി ഷോകളുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ സഭ കലയെ ആവശ്യത്തിനു പ്രോല്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ?

.

Views: 353

Reply to This

Replies to This NEWS

ബിനോയ്ക്ക് യാതൊരു പരിജ്ഞാനവും ഇല്ലെന്നു മനസ്സിലായി. മറുപടി അര്‍ഹിക്കുന്ന ഒന്നും താങ്ങളുടെ എഴുത്തില്‍ ഇല്ല.

ദൈവ നാമത്തില്‍ പറയുന്നു. വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂടാരമായ രോമാസഭയില്‍ നിന്നും, കള്ളക്കുര്ബ്ബാനയില്‍ നിന്നും(ഭൂതങ്ങളുടെ മേശ) അകലുക. വിഗ്രഹങ്ങള്‍ ദൈവത്തിനു വെറുപ്പാണ്. ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലവും, വിശുദ്ധ വസ്തുവും, വിശുദ്ധ മനുഷ്യനും ഇല്ല. യേശു ഏക ഇടയന്‍. അവന്‍ വഴിയും. സത്യവും, ജീവനും. അവന്‍ ഏക കര്‍ത്താവ്. മദ്ധ്യസ്ഥരുടെയോ, പുരോഹിതരുടെയോ ആവശ്യം ഇല്ല. ബലിയും ആവശ്യമില്ല. യേശുവിനെ കര്‍ത്താവും രക്ഷിതാവുമായി ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക. നാവുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുക, വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുക. സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക, സ്തുതിക്കുക. നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കില്‍ നിത്യ നാശം..............

ബൈബിള്‍ വായിക്കുക. അതിന്‍ പ്രകാരം ജീവിക്കുക. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.

sathane doore pokooo ennu yesu jainine nokkiyum aavarthikunnu.

Jain Mathew Mundackal said:

ബിനോയ്ക്ക് യാതൊരു പരിജ്ഞാനവും ഇല്ലെന്നു മനസ്സിലായി. മറുപടി അര്‍ഹിക്കുന്ന ഒന്നും താങ്ങളുടെ എഴുത്തില്‍ ഇല്ല.

ദൈവ നാമത്തില്‍ പറയുന്നു. വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂടാരമായ രോമാസഭയില്‍ നിന്നും, കള്ളക്കുര്ബ്ബാനയില്‍ നിന്നും(ഭൂതങ്ങളുടെ മേശ) അകലുക. വിഗ്രഹങ്ങള്‍ ദൈവത്തിനു വെറുപ്പാണ്. ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലവും, വിശുദ്ധ വസ്തുവും, വിശുദ്ധ മനുഷ്യനും ഇല്ല. യേശു ഏക ഇടയന്‍. അവന്‍ വഴിയും. സത്യവും, ജീവനും. അവന്‍ ഏക കര്‍ത്താവ്. മദ്ധ്യസ്ഥരുടെയോ, പുരോഹിതരുടെയോ ആവശ്യം ഇല്ല. ബലിയും ആവശ്യമില്ല. യേശുവിനെ കര്‍ത്താവും രക്ഷിതാവുമായി ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക. നാവുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുക, വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുക. സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക, സ്തുതിക്കുക. നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കില്‍ നിത്യ നാശം..............

ബൈബിള്‍ വായിക്കുക. അതിന്‍ പ്രകാരം ജീവിക്കുക. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.

sathane
'sathane doore povuka' ...jesus saying to jain.

To Jain: 

 

വിഗ്രഹങ്ങള്‍ ദൈവത്തിനു വെറുപ്പാണ് ............This correct.

 

ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലവും, വിശുദ്ധ വസ്തുവും, വിശുദ്ധ മനുഷ്യനും ഇല്ല.....This is wrong ( Daivam Moses nodu paranju nee nilkunna sthalam parishudhamanu,  what is the meaning of 1 peter 1 /16 "But just as he who called you is holy, so be holy in all you do; 16 for it is written: “Be holy, because I am holy."


കള്ളക്കുര്ബ്ബാനയില്‍ നിന്നും(ഭൂതങ്ങളുടെ മേശ) അകലുക - Very Abusive Language Jain, i think you learnt to respect others and other religion. "I am the bread of life; he who comes to me shall not hunger, and he who believes in me shall never thirst.John 6:35; : "Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of man and drink His blood, you have no life in you; he who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him.John 6:53-56; Jesus instituted His Eucharist at the Passover meal that was to mark His passing through death into Resurrection and everlasting life. It was in these words that Jesus inaugurated His Eucharist:

"Now as they were eating, Jesus took bread, and blessed, and broke it, and gave it to the disciples and said, "Take, eat; this is my body." And He took the cup, and when He had given thanks He gave it to them, saying, "Drink of it, all of you; for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins.Matthew 26:26-28

 

 Dear Brother Jain, after the last supper,(as mentioned above), Jesus told his disciples to do this in his memory, and we are doing it till now..............Please brother Please dont close your eyes towards truth and ബൈബിള്‍ വായിക്കുക. അതിന്‍ പ്രകാരം ജീവിക്കുക. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ

 

Dear Jain,

Thanks for your reply

God’s Wisdom is grater than Man’s appreciation

Praise the Lord.

In your way, written facts will not be the truth. So how can you reply?

The Holy Catholic Church do have a strong foundation & Faith.

Built it by Christ; we have unity and a strong leadership

Catholics are obedient to God and to the faith

The Church is not built up in one day or in one year it has got a history of 2010 Years.

Leading the faithful in correct way to God who is in Heaven.

 

 

About Bro. Jain & His principles

Bro. Jain never becomes my or any of Christian’s enemy

You are our brother, in Christ our Lord.

If you have a loving mother you can understand the importance of Mother Mary.

About Holy Mass & other faithful matters in Catholic Church came in this discussion, I wish let it help you to know more about the Church.

All the principles you bring as arguments are mere arguments to oppose the Church but it has nothing to do with Gods plan and His ways reveled thru ages.

Only God knows your way & its purpose.

 God bless you and your family abundantly.Justin said:
sathane doore pokooo ennu yesu jainine nokkiyum aavarthikunnu.

Jain Mathew Mundackal said:

ബിനോയ്ക്ക് യാതൊരു പരിജ്ഞാനവും ഇല്ലെന്നു മനസ്സിലായി. മറുപടി അര്‍ഹിക്കുന്ന ഒന്നും താങ്ങളുടെ എഴുത്തില്‍ ഇല്ല.

ദൈവ നാമത്തില്‍ പറയുന്നു. വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂടാരമായ രോമാസഭയില്‍ നിന്നും, കള്ളക്കുര്ബ്ബാനയില്‍ നിന്നും(ഭൂതങ്ങളുടെ മേശ) അകലുക. വിഗ്രഹങ്ങള്‍ ദൈവത്തിനു വെറുപ്പാണ്. ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലവും, വിശുദ്ധ വസ്തുവും, വിശുദ്ധ മനുഷ്യനും ഇല്ല. യേശു ഏക ഇടയന്‍. അവന്‍ വഴിയും. സത്യവും, ജീവനും. അവന്‍ ഏക കര്‍ത്താവ്. മദ്ധ്യസ്ഥരുടെയോ, പുരോഹിതരുടെയോ ആവശ്യം ഇല്ല. ബലിയും ആവശ്യമില്ല. യേശുവിനെ കര്‍ത്താവും രക്ഷിതാവുമായി ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക. നാവുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുക, വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുക. സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക, സ്തുതിക്കുക. നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കില്‍ നിത്യ നാശം..............

ബൈബിള്‍ വായിക്കുക. അതിന്‍ പ്രകാരം ജീവിക്കുക. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.


My Dear Bro.Jain,

Please read it carefully

http://www.sundayshalom.com/news/index.php?option=com_content&v...

വധശിക്ഷയില്‍ നിന്ന്‌ ധാരാസിംഗിനെ ഒഴിവാക്കിയതില്‍ സന്തോഷം

 

Saturday, 29 January 2011 05:26 സ്വന്തം ലേഖകന്‍

``നിങ്ങള്‍ ആരോടു ക്ഷമിക്കുന്നുവോ അവരുടെ പാപങ്ങള്‍ മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും,'' പന്ത്രണ്ട്‌ വര്‍ഷം മുമ്പാണ്‌ എന്റെ ഭര്‍ത്താവ്‌ ഗ്രഹാം സ്‌റ്റെയിന്‍സും മക്കളായ ഫിലിപ്പും തിമോത്തിയും ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെടുന്നത്‌, പിഞ്ചു മക്കളെ ചുട്ടുകരിച്ചവനോട്‌ ക്ഷമിക്കാന്‍ ഒരമ്മയ്‌ക്ക്‌ കഴിയുമോ? എന്നാല്‍ കൊലയാളിയോടു ക്ഷമിക്കാനാണ്‌ യേശു എന്നോട്‌ പറഞ്ഞത്‌. ഇപ്പോള്‍ ക്ഷമയുടെ ദൈവികതയും ശക്തിയും ഞാനറിയുന്നു. ഗ്രഹാമിന്റെ ഘാതകനോട്‌ ഞാന്‍ നേരത്തെ ക്ഷമിച്ചതാണ്‌. തെറ്റു ചെയ്‌തവര്‍ക്ക്‌ തങ്ങളുടെ തെറ്റു തിരുത്താനും മനസ്‌തപിക്കാനും ജീവിതം വീണ്ടും കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനും അവസരം കൊടുക്കണം.
കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ അനുഭവിച്ച വേദനയും ഒറ്റപ്പെടലും വിവരിക്കാനാവില്ല. സംരക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോള്‍ തോന്നുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥ, വേദന, ഒറ്റപ്പെടല്‍ ഇതൊക്കെ വേണ്ടുവോളം ഞാനനുഭവിച്ച ദിനങ്ങളായിരുന്നു അത്‌. എന്നാല്‍ നിരന്തര പ്രാര്‍ത്ഥനയിലൂടെ ക്ഷമിക്കാന്‍ കര്‍ത്താവെന്നെ പ്രാപ്‌തയാക്കുകയായിരുന്നു. തിരുവിഷ്ടത്തിന്‌ അനുസരിച്ച്‌ പ്രതികൂലമായ ഏത്‌ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കാന്‍ അതെനിക്കു ശക്തി പകര്‍ന്നു.
സ്വര്‍ഗത്തില്‍ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ എനിക്കായി കാത്തിരിക്കും, ദൈവത്തോടൊപ്പം അവരെയും മുഖാമുഖം കാണുമെന്നുള്ള ആനന്ദം എനിക്ക്‌ പ്രത്യാശ നല്‍കി. ക്ഷമിച്ചതിനുശേഷം എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ദൈവിക ഇടപെടലുകള്‍ ധാരാളം ഉണ്ടായി. മനസിന്റെ ഭാരം കുറഞ്ഞു. വേദനകള്‍ അകന്നു.

ക്രൈസ്‌തവരുടെ ആത്യന്തികമായ വിളി മറ്റുള്ളവര്‍ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളോട്‌ ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്‌, ഇതിനര്‍ത്ഥം കോടതിയും നിയമവുമൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല. നിയമവും ദൈവത്തിന്റെ വഴിയും രണ്ടാണ്‌. ദൈവത്തിന്റെ അധികാരമാണ്‌ എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയെന്ന്‌ തന്നെ ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്റെ ഭര്‍ത്താവിന്റെയും പിഞ്ചുമക്കളുടെയും ഘാതകനോട്‌ ക്ഷമിക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ച്‌ വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ദൈവാനുഗ്രഹത്താല്‍ എനിക്കത്‌

സാധിച്ചു. ദൈവം നിരന്തരം നമ്മോട്‌ ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ മറ്റുള്ളവരോട്‌ ക്ഷമിക്കാന്‍ നാം മടിക്കണോ? കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഒറീസയിലെത്തിയപ്പോള്‍ കാണ്ടമാലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വിധവകളുടെ വേദനയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ നഷ്ടങ്ങളും അനാഥത്വവും എന്നെ കരയിച്ചു. അവര്‍ക്കു വേണ്ടി ഞാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു, കര്‍ത്താവിലുള്ള ആശ്രയം കൈവിടരുതെന്ന്‌ ഞാന്‍ അവരോട്‌ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു .

ജീവിതത്തില്‍ തളരാതെ മുന്നേറാന്‍ എനിക്കെന്നും തുണയാകുന്നത്‌ എന്റെ യേശുവാണ്‌. കാണ്ടമാല്‍ കലാപങ്ങളില്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെയും അനാഥരായവരേയും യേശുവിന്‌ സമര്‍പ്പിച്ച്‌ ഞാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. കര്‍ത്താവിന്റെ പേരില്‍ കുടുംബത്തെയും ജീവിത പങ്കാളിയെയും നഷ്ടപ്പെട്ട ആ സാധുക്കളെ ഞാന്‍ ഇന്നും ഓര്‍മ്മിക്കുന്നു.

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, നാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണം. ഏത്‌ പ്രതികൂലങ്ങള്‍ നമുക്ക്‌ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും നാം പ്രതീക്ഷ കൈവെടിയരുത്‌. ശാലോം വായനക്കാരോട്‌ പറയാനുള്ളതും ഇത്‌ മാത്രമാണ്‌.''
ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിന്‍സ്‌ കൊലക്കേസില്‍ പ്രതിയുടെ വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തമായി കുറച്ച സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയില്‍ ഭാരതസഭ സംതൃപ്‌തി അറിയിച്ചു. ലോക മനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമായിരുന്നു സ്‌റ്റെയിന്‍സിന്റെയും മക്കളുടെയും കൊലപാതകം. ഈ കിരാത നടപടിമൂലം ഇന്ത്യയുടെ മതേതര പരിവേഷത്തിനും മങ്ങലേറ്റിരുന്നു. പോലീസ്‌ പിടിയിലായ ഘാതകന്‍ ധാരാസിംഗിനോട്‌ താനും മകള്‍ എസ്‌തേറും ക്ഷമിച്ചതായി ഗ്ലാഡിസ്‌ പറഞ്ഞത്‌ ലോക മധ്യേയുള്ള വലിയ ക്രൈസ്‌തവ സാക്ഷ്യമായിരുന്നു.

കേസ്‌ അന്വേഷിച്ച സി.ബി.ഐയും കീഴ്‌കോടതിയും ഘാതകന്‌ വധശിക്ഷ തന്നെ നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും ഗ്ലാഡിസിന്റെയും ഭാരത കത്തോലിക്കാ സഭയുടെയും നിലപാട്‌ ക്രൈസ്‌തവ മൂല്യങ്ങളില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുക എന്നതായിരുന്നു.
ഗ്രഹാം സ്‌റ്റെയിന്‍സിന്റെ കുടുംബവും കത്തോലിക്കാ സഭയും എടുത്ത നിലപാടുകളെ പൊതു സമൂഹവും ബന്ധപ്പെട്ടവരും മാനിക്കാത്തതില്‍ ദു:ഖമുണ്ടെന്നും കോടതി വിധിയോടനുബന്ധിച്ച്‌ ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിന്‍സ്‌ മതപരിവര്‍ത്തനം നടത്തിയെന്നും മറ്റും പറയുന്നതും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും സഭയിലെ വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കി. വര്‍ഷങ്ങളായി ഒറീസയിലെ കുഷ്‌ഠരോഗികള്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയായിരുന്നു സ്റ്റെയിന്‍സും കുടുംബവും. അദ്ദേഹം മതപരിവര്‍ത്തനത്തിന്‌ നേതൃത്വം നല്‍കി എന്നൊക്കെ ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നത്‌ ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല. അഖിലേന്ത്യ ക്രിസ്‌ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ പ്രസിഡന്റ്‌ ഡോ.ജോണ്‍ ദയാല്‍ പറഞ്ഞു. ജീവനെ മാനിക്കുന്നവരാണ്‌ ക്രൈസ്‌തവര്‍. അതിനാല്‍ ഗര്‍ഭഛിദ്രമായാലും കൊലപാതകമായാലും വധശിക്ഷയായാലും കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ നിലപാടുകള്‍ സുദൃഢവും വ്യക്തവുമാണ്‌. ഡോ.ദയാല്‍ വ്യക്തമാക്കി. `കോടതി വിധിയോടു യോജിക്കുന്നു, എന്നാല്‍ നാളെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടു ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതകള്‍ക്ക്‌ അത്‌ ആക്കം കൂട്ടുമോ എന്ന ആശങ്ക സഭയ്‌ക്കുണ്ട്‌. സി.ബി.സി.ഐ വക്താവ്‌ ഡോ.ബാബു ജോസഫ്‌ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.

ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിന്‍സിനെയും രണ്ടുമക്കളെയും കത്തിച്ചുകൊന്ന അതിഹീന പാതകം ചെയ്‌ത ധാരാസിംഗിനെ തൂക്കിക്കൊല്ലേണ്ടതില്ല എന്ന വിധിയോട്‌ ക്രൈസ്‌തവസഭ യോജിക്കുന്നതായി എറണാകുളം-അങ്കമാലി രൂപതാ വക്താവ്‌ ഫാ. പോള്‍തേലേക്കാട്ട്‌ പറഞ്ഞു. ഭാരതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മൗലികമായ ധര്‍മ്മം ജീവനെ മാനിക്കാനും വളര്‍ത്താനുമാണ്‌. അപരനെ ആദരിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കാത്ത മതം മനുഷ്യന്‌ അപകടകാരിയാണ്‌. അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വധശിക്ഷയെ എതിര്‍ക്കുകയും അതു ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ സധൈര്യം വിളംബരം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌ത ഗ്രഹാമിന്റെ കുടുംബവും സഭയും കാണിച്ച മാനവ സ്‌നേഹത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃകയെ ലോകം അംഗീകരിച്ചതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും വിവിധ സഭാസംഘടനകള്‍ അറിയിച്ചു.

                                                                                conti.....
Jain Mathew Mundackal said:

 "ഗ്രഹം സ്ടെയ്ന്സിനെ വധിച്ച ധാരസിങ്ങിനെ കൊലക്കുറ്റത്തിനു ശിക്ഷിക്കാത്തതില്‍ ക്രൈസ്തവര്‍ക്ക് പരാതിയില്ല."  ഒന്നാം തരാം കോമഡി!!!!!

God’s words

"...and on this rock I will build My church, and the gates of Hades shall not prevail against it."
(Matthew 16:18)

  


"(ചന്തയിൽ) ഒരാളോട് ചില്ലറ ചോദിച്ചാൽ അയാൾ ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനും അല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് വാചകമടിക്കാൻ തുടങ്ങും; അപ്പത്തിന്റെ വില ചോദിച്ചാൽ പിതാവ് പുത്രനേക്കാൾ വലിയവനാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കും;


Jain Mathew Mundackal said:

ബൈബിള്‍ വായിക്കുക. അതിന്‍പ്രകാരം ജീവിക്കുക. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.
see what write down Hebrews 5 Explain without kokeri.

Hebrews 5

1Every chief priest is chosen from humans to represent them in front of God, that is, to offer gifts and sacrifices for sin. 2The chief priest can be gentle with people who are ignorant and easily deceived, because he also has weaknesses. 3Because he has weaknesses, he has to offer sacrifices for his own sins in the same way that he does for the sins of his people.  4No one takes this honour for himself. Instead, God calls him as he called Aaron. 5So Christ did not take the glory of being a chief priest for himself. Instead, the glory was given to him by God, who said,Jain Mathew Mundackal said:
ദൈവ ശബ്ദത്തിനു  ചെവി കൊടുപ്പിന്‍. ബൈബിള്‍ വായിപ്പിന്‍ , അതിന്‍ പ്രകാരം ജീവിപ്പിന്‍.
കലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് കലാവൈഭവം ഉള്ളവരാണ്‌, അല്ലാതെ സഭ കലയേയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പോയാൽ ......അത് ശരിയാവുമോ? ആദ്യം സഭാവിശ്വാസികളെല്ലാപേരും ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തെട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും സഭയ്ക്ക് സമയം ലഭിക്കും......കലയേയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ. ദൈവം ഓരൊരുത്തരിലും ഏല്പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം പൂർത്തികരിക്കലാണ്‌ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്.

RSS

© 2018   Created by EDAYAN COMMUNICATIONS.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service