ഇടയന്‍ യു. ക്കെ. കൂട്ടായിമ്മ

Information

ഇടയന്‍ യു. ക്കെ. കൂട്ടായിമ്മ

An attempt to gather edayan followers in UK

Location: LONDON
Members: 25
Latest Activity: Dec 1, 2013

WELCOME

എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കും ഒന്ന് ഒരിമിച്ചു കൂടാന്‍ ,,,,അതില്‍ കൂടുതലായി നമ്മുടെ കര്‍ത്താവേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകും നമ്മളെ എല്ലാം ഒരിമിച്ചു കാണാന്‍ .ഇടയന്‍ കൂട്ടയിമ്മയ് സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ യു ക്കെ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും ഈ കൂട്ടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ........

CHRISTIAN MALAYALAM NEWS

This group does not have any NEWS yet.

Comment Wall

Add a Comment

You need to be a member of ഇടയന്‍ യു. ക്കെ. കൂട്ടായിമ്മ to add comments!

Comment by Reji Koshy Anayadakkil on May 11, 2013 at 17:07

Dear All,

Praise the Lord....

One of my friend got accident in two days before and now his company try to terminate him so please pray for my friend to recovery the accident and save his job

Kindly add my prayer requests to madhyastha Prarthana and Jagarana Prarthana.

Regards,

Reji Koshy Anayadakkil

Dubai

+971558106799

Comment by Reji Koshy Anayadakkil on April 28, 2013 at 19:27

Dear All,

Praise the lord....

Please pray for my wife,She is Pregnant. Please pray that we have a healthy baby.

Regards,

Reji Koshy Anayadakkil

Dubai

+971558106799

Comment by Reji Koshy Anayadakkil on April 24, 2013 at 18:14

Dear All,

Praise the Lord..

Last I got it (UAE Driving License) ,because of your's prayer.I Praise the God and THANK YOU so Much who is praying for me.

 

Regards,

Reji Koshy Anayadakkil

Dubai

+971558106799

Comment by Reji Koshy Anayadakkil on April 22, 2013 at 16:21

Dear All,

Tomorrow i will attend the UAE Driving License Final test at 02:00 PM. Kindly pray for passing it.

Regards,

Reji Koshy Anayadakkil

Dubai

+971558106799

Comment by shibu k philip on July 22, 2012 at 8:51

good

 

all the best

Comment by siby joseph parappally on May 27, 2012 at 11:15

good,all the best

Comment by Dr.Thomas on May 20, 2012 at 21:33

I wish to be a member in this group,though I am here for a small period.

Comment by Manoj Mathew on April 11, 2012 at 18:49

Good idea. Best wishes & Prayers!

Comment by Rajan Xavier on April 11, 2012 at 18:08

Wish you all a very happy union in the RISEN LORD.

Comment by benet biju on March 26, 2012 at 23:50

hai

all the best

 

Members (25)

 
 
 

© 2018   Created by EDAYAN COMMUNICATIONS.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service