All Blog Posts (7,974)

: UAE വിശുദ്ധ വാര തിരുക്കർമങ്ങൾ

യു,എ.ഇ യിലെ വിവിധ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിൽ നടന്ന പീഢാനുഭവ ആഴ്ചയിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വസികൾ പങ്കെടുത്തു. എല്ലാ കത്തോലിക്കാ ദേവാലയങ്ങളിലും ലത്തീൻ, സീറോ മലബാർ, സീറോ മലങ്കര എന്നീ റീത്തുകളിൽ മലയാളത്തിൽ തിരുക്കര്മങ്ങള്ക്കുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിരുന്നു. യുദ്ധ ഭീതിയിലും സാമ്പത്തിക അസ്വസ്ഥതകളിലും ജീവിക്കുന്ന മലയാളികൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയും പ്രാർത്ഥനയോടെയുമാണ് വി. കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്ന് യു,എ.ഇ യിലെ കരിസ്മാറ്റിക്ക് നവീകരണത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ റവ.ഫാ. ജോൺ പടിഞ്ഞക്കര കപ്പുച്ചിൻ… Continue

Added by mercy jose on April 15, 2017 at 10:30 — No Comments

To Give to Others is to Give Hope. Pope Francis. April 15, 2017

To Give to Others is to Give Hope................Pope Francis explained the meaning of Holy Week. He remembered that, paradoxically, Jesus was received with much enthusiasm in Jerusalem."Many of the people who came with palms to receive him did so with worldly expectations: they looked for miracles, prodigies, the expulsion of invaders. All of this collapsed before the mystery of the cross. We,…

Continue

Added by Elsy Mathew on April 15, 2017 at 7:03 — No Comments

സത്താഭേദം: സത്യമെന്ത്?

പുരോഹിതർ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പത്തിലും വീഞ്ഞിലും സത്താഭേദം സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും അത് ഇപ്രകാരമാണെന്നും കത്തോലിക്കാ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നു: "അപ്പവും വീഞ്ഞും കൂദാശ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പത്തിന്റെ മുഴുവൻ സത്തയും നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സത്തയാകുകയും, വീഞ്ഞിന്റെ മുഴുവൻ സത്തയും അവിടുത്തെ രക്തത്തിന്റെ സത്തയാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു.'

കുർബാനയിലെ സത്താഭേദത്തിന് ബലം നല്കാൻ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അദ്ധ്യായം പലരും ഉദ്ധരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഇവിടെ 'എന്റെ… Continue

Added by David on April 14, 2017 at 15:22 — 1 Comment

Take up the Cross and Walk Behind Jesus. April 7, 2017

Take up the Cross and Walk Behind Jesus..........
As they led him away they took hold of a certain Simon, a Cyrenian, who was coming in from the country; and after laying the cross on him, they made him carry it behind Jesus (Luke 23:26).
When Mark and Matthew describe this scene, they simply say that Simon was pressed  into service to "carry the cross." But…
Continue

Added by Elsy Mathew on April 7, 2017 at 6:37 — No Comments

Bot my Will but yours be done. April 6, 2017

Not my Will but yours be Done..........
The verdict of Pilate was that their demand should be granted. So he released the man who had been imprisoned for rebellion and murder, for whom they asked, and he handed Jesus over to them to deal with as they wished. (Luke 23:24-25).

Pilate does everything he can to win Jesus' release, short of releasing him. Three…

Continue

Added by Elsy Mathew on April 6, 2017 at 8:08 — No Comments

My Suffering can have good Effects. April 5, 2017

My Sufferings Can  have Good Effects........
Herod and his soldiers mocked Jesus and treated him with contempt; then they put a fine robe on him and sent him back to Pilate. On that very day Herod and Pilate became friends; before this they had been enemies. 
(Luke 23:11-12)


Herod, frustrated by Jesus' silence, lower himself to join the troops in mocking this…
Continue

Added by Elsy Mathew on April 5, 2017 at 7:06 — No Comments

കുർബാനയിലെ സത്താഭേദം: സത്യമെന്ത്?

പുരോഹിതർ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പത്തിലും വീഞ്ഞിലും സത്താഭേദം സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും അത് ഇപ്രകാരമാണെന്നും കത്തോലിക്കാ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നു: "അപ്പവും വീഞ്ഞും കൂദാശ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പത്തിന്റെ മുഴുവൻ സത്തയും നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സത്തയാകുകയും, വീഞ്ഞിന്റെ മുഴുവൻ സത്തയും അവിടുത്തെ രക്തത്തിന്റെ സത്തയാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു."കുർബാനയിലെ സത്താഭേദത്തിന് ബലം നല്കാൻ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അദ്ധ്യായം പലരും ഉദ്ധരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഇവിടെ 'എന്റെ ശരീരം… Continue

Added by David on April 4, 2017 at 9:14 — No Comments

God Always loves and Waits for Us, even if we go Astray. Pope Francis. April 3, 2017

God always Loves and Waits for Us, even if We Go Astray............
 
Pope Francis said that one must give up false idols in order to improve his relationship with God. God always waits for people, even when they make…
Continue

Added by Elsy Mathew on April 3, 2017 at 5:08 — No Comments

ദൈവദാസി റാണി മരിയ:-ഇനി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടപദത്തിലേക്ക്

ക്ലാരിസ്റ്റ് (എഫ് സി സി) സന്ന്യാസിനി ദൈവദാസി റാണി മരിയയുടെ നിണസാക്ഷിത്വത്തിന് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം.

വിശുദ്ധരുടെ നാമകരണനടപടികള്‍ക്കായുള്ള സംഘം ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം വ്യാഴാഴ്ച (23/03/17) പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതോ‌ടെ ദൈവദാസി റാണി മരിയ സഭയിലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിലേക്കുയര്‍ത്തപ്പെടുന്നതിന് യോഗ്യയായി. വാഴ്ത്തപ്പെട്ടപദ പ്രഖ്യാപന തിയതി…

Continue

Added by Jo Kavalam on March 27, 2017 at 10:04 — No Comments

The Argument about Greatness. March 27, 2017

The Argument about Greatness.....An argument broke out among the disciples as to which one of them should be thought of as the greatest. Jesus said to them, "The kings of the pagans have power over their people, and the rulers claim the title "Friends of the People." But this is not the way it is with you; rather, the greatest one among you must be like…
Continue

Added by Elsy Mathew on March 27, 2017 at 6:17 — No Comments

Jesus is Present and Active among us. March 24, 2017

Jesus is Present and Active among us........

Then he took a cup, gave thanks, and said, "Take this and share it among yourselves; for I tell you that from this time on I shall not drink of the fruit of the vine until the Kingdom of God comes." (Lk 22:17-18).
Normally, participants in the Passover meal drank from their own cups. But at the Last Supper, Jesus has the…
Continue

Added by Elsy Mathew on March 24, 2017 at 10:11 — No Comments

Confession is Neither a Process, Nor a Dry Cleaner, for One's Conscience. Pope Francis. March 22, 2017

Confession is neither a process, nor a dry cleaner, for one's conscience..........

The Pope spoke about confession. He said that those who see the confessional only as a dry cleaner, to remove stains on their conscience, have not felt shame for their sins. "I go there, I say my sins, the priest forgives me, I’m given three Hail Mary’s to pray and I leave in peace.’ You have not understood! You have only gone to…
Continue

Added by Elsy Mathew on March 22, 2017 at 5:21 — No Comments

It is not easy to do good, we must learn it, always. Pope Francis. March 21, 2017

It’s not easy to do good, we must learn it, always....

Lent's main objective for Christians is to stay away from evil, and learn to do good.--Pope Francis"It’s not easy to do good: we must learn it, always. And He teaches us. But: Learn. Like children. Along the path of life, of the Christian life one learns every day. You have to learn every day to…

Continue

Added by Elsy Mathew on March 21, 2017 at 5:36 — No Comments

Sin is Like a Slap to God. Pope Francis. March 14, 2017

 Sin is Like a Slap to God........The pope visited a church in Rome, and before celebrating Sunday Mass there he stopped to hear the confessions of several people. It was the modern parish of St. Magdalene of Canossa, which, as you can hear, has a well-rehearsed choir.The pope did not bring a written homily with him, but he delivered a meditation on the story of the Transfiguration…

Continue

Added by Elsy Mathew on March 14, 2017 at 6:03 — No Comments

Pope Francis: How to Live during Lent. March 10, 2017

How to Live during Lent.......Pope Francis celebrated the first day of the Lenten season with the pilgrims. He recalled that today, Ash Wednesday, Christians begin their journey towards Easter.  He spoke of the importance of this journey, as it is "a pilgrimage of hope, a season of penance, and spiritual renewal.” By making this commitment to follow Christ more closely over these days, "at Easter, in union with Mary…

Continue

Added by Elsy Mathew on March 10, 2017 at 7:22 — No Comments

Pope Francis: Christianity is not Doing what you want, but what Jesus wants. March 5, 2017

Christianity is not Doing what you Want, but What Jesus Wants........Pope Francis spoke about the realities of God. The first is the reality of man choosing good or evil. Secondly God made Christ concretely in the flesh to save the world. Finally, people must convert and follow the will of God on the path of the Cross of Jesus. "The reality of God is God made Christ, for us. To save us. When we…

Continue

Added by Elsy Mathew on March 6, 2017 at 7:24 — No Comments

Cherukadha

*രാജാവിന് നാല് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു.*

നാലാമത്തവളോട് രാജാവിന് ഭ്രാന്തമായ സ്നേഹമായിരുന്നു.അവളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായി സാധ്യമായതെല്ലാം അയാൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു.മൂന്നാമത്തവളെയും രാജാവിന് സ്നേഹമായിരുന്നു. പക്ഷെ, അവൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമെന്നായിരുന്നു രാജാവിന്റെ ബലമായ സംശയം.രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ രാജാവിന് വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ ഓടിച്ചെല്ലാനുള്ള ഇടമായിരുന്നു. അയാളുടെ സങ്കടങ്ങൾ കേട്ട് അവൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുമായിരുന്നു.ഒന്നാം ഭാര്യ രാജാവിനെ ഒട്ടേറെ… Continue

Added by Dineesh Thattil Davis on February 19, 2017 at 18:06 — 2 Comments

ഒരു ചെറുകഥ-----------

 ഒരു വൈദികന്‍ എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചസമയത്തു പള്ളിയില്‍ കടന്നു ചെന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു വിശ്വാസികള്‍ ആരെങ്കിലും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം പള്ളിയുടെ വാതില്‍ തുറന്നു ഒരാള്‍ കയറുന്നത് കണ്ടു.അദ്ദേഹം മുഷിഞ്ഞ വേഷം ധരിച്ചു...വളരെ ക്ഷീണിതനായി ....കയ്യില്‍ ഒരു ചോറുപാത്രവുമായി പള്ളിക്കുള്ളില്‍ കടന്നു പോകുകയും മുട്ടുകുത്തി തലകുനിച്ചു ഒരുനിമിഷം ഇരുന്നതിനു ശേഷം എഴുന്നേറ്റു പോകുന്നതും കണ്ടു.....ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് ദിവസം അദ്ദേഹം പതിവായി പള്ളിക്കുള്ളില്‍ വരുന്നത് ആ…

Continue

Added by Shins Thomas on January 30, 2017 at 16:31 — No Comments

With the Fire of the Spirit. Jan 13, 2017

With the Fire of the Spirit............The  early Christian communities took pains to carefully differentiate the baptism of John that dipped people in the waters of the Jordan and the baptism of Jesus that communicated his Spirit in order to cleanse, renew, and transform the hearts of his followers. Without that Spirit of Jesus, the Church grows dull and vanishes.

Only the Spirit of Jesus can…
Continue

Added by Elsy Mathew on January 13, 2017 at 15:21 — No Comments

While Saints and Apparitions are Important, Jesus Christ should be the Centre. Pope Francis. Jan 10, 2017

While saints and apparitions are important, Jesus Christ should be the center......

Pope Francis spoke about knowing and worshiping Jesus as the center of our life.

"This is the center of our lives: Jesus Christ. Jesus Christ who is manifested, gives you the opportunity to see Him. We are invited to know Him, to recognize Him in life, in…

Continue

Added by Elsy Mathew on January 11, 2017 at 5:28 — 3 Comments

Monthly Archives

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

1999

© 2018   Created by EDAYAN COMMUNICATIONS.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service