എന്‍റെ കര്‍ത്താവ്

"കര്‍ത്താവാണ് 
നിന്‍റെ മുന്‍പില്‍ പോകുന്നത്.
അവിടുന്ന് നിന്നോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും.
അവിടുന്ന് നിന്നെ ഭഗ്നാശനാക്കുകയോ,
പരിത്യജിക്കുകയോ ഇല്ല;
ഭയപ്പെടുകയോ, സംഭ്രമിക്കുകയോ വേണ്ട."
(നിയമാവര്‍ത്തനം. 31:8)
+
The Lord himself 
will lead you and 
be with you. 
He will not fail you 
or abandon you, 
so do not lose courage 
or be afraid"
(Deuteronomy 31:8)
SHARE A WORD ... CARE A LIFE 
JUNE 29

Views: 90

Add a Comment

You need to be a member of EDAYAN to add comments!

Join EDAYAN

Comment by nandini on June 29, 2011 at 8:15
Comment by nandini on June 29, 2011 at 8:04
My God My Lord

© 2018   Created by EDAYAN COMMUNICATIONS.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service