ഇടയൻ ഇനി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലും മലയാളത്തിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ്‌.

Note:

1) ഈ Setting വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിയ്ക്കുന്നത്  OPERA MINI- യിലാണ്‌.

2) ചില മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇത്തരത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിയ്ക്കില്ല.

എന്താ ഇഷ്ടമായോ ഈ സൗകര്യം...?


Views: 3045

Add a Comment

You need to be a member of EDAYAN to add comments!

Join EDAYAN

Comment by Prajeesh George on November 19, 2013 at 11:43

Good Setting ,,,, Thank You ,God bless You ,,,,

Comment by cleitus antony on November 2, 2013 at 15:58

Thank you, God bless you all.

Comment by vimaldaniel on April 22, 2013 at 8:53

good one.thnx dear moderator

Comment by nobypanachi on March 18, 2013 at 21:38
Wow
Comment by sureshsopanamkwt on August 22, 2012 at 11:22

very useful...thanks a lot.

Comment by priyesh sebastian on March 14, 2012 at 11:31

ipad il use chayan pattiya application venam

Comment by fenil jose on February 22, 2012 at 7:51

is it avilable in iphone

Comment by SHINTO on February 18, 2012 at 3:45

thank you for very good information

Comment by Rajan Xavier on February 11, 2012 at 17:26

Thanks a lot.

Comment by Tony Perunchery on February 8, 2012 at 11:22

Good News....

© 2018   Created by EDAYAN COMMUNICATIONS.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service