ഇടയന്‍ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങള്‍ക്കും വിശുദ്ധ കുരിശിന്‍റെ തിരുനാള്‍ മംഗളങ്ങള്‍...

ഇടയന്‍ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങള്‍ക്കും വിശുദ്ധ കുരിശിന്‍റെ തിരുനാള്‍ മംഗളങ്ങള്‍...

Views: 160

Add a Comment

You need to be a member of EDAYAN to add comments!

Join EDAYAN

Comment by Ernest Bob on September 25, 2017 at 7:54

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും സമാധാനവും ആശംസിക്കുന്നു.

© 2018   Created by EDAYAN COMMUNICATIONS.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service